Tot stand gekomen op 1 januari 2019.

Algemene Voorwaarden Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group), gevestigd aan Hagemuntweg 17, 4879 NM, te Etten-Leur, ingeschreven bij de KvK te Breda onder nummer 85034762.

DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:

De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group)

Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group), ingeschreven bij de KvK te Breda onder nummer 85034762.

Dienst:

Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.

Honorarium:

De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.

Opdracht:

De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Overeenkomst:

Elke overeenkomst gesloten tussen Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) en de wederpartij.

Product:

Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group)

Wederpartij:

Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

WERKINGSSFEER

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, samen werkingen, iedere offerte en overeenkomst gesloten tussen Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group), voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) zijn overeengekomen.

OFFERTES

Offertes worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Alle offertes van Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de offerte wanneer deze termijn is verlopen.

Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) niet tot levering van een deel van de in de offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen. 

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group). Zowel schriftelijke en/of mondelinge toezegging is bindend te verklaren. 

DUUR OVEREENKOMST

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

TERBESCHIKKINGSTELLING BEELDMATERIAAL

Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) stelt aan de Wederpartij ruw beeldmateriaal niet ter beschikking, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.

Indien Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) en de Wederpartij overeenkomen dat ruw beeldmateriaal aan de Wederpartij ter beschikking wordt gesteld, draagt de Wederpartij hier de volledige verantwoordelijkheid voor. Tevens kunnen Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) en de Wederpartij overeenkomen dat de Wederpartij een vergoeding verschuldigd is voor het voor ter beschikking stellen van het beeldmateriaal.

Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald valt het door Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) onder de Auteurswet en blijft het door Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) geproduceerde ruw beeldmateriaal in eigendom van Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group).

FILMEN DERDEN

De Wederpartij is verantwoordelijk voor het verkrijgen van voorafgaande toestemming van derden die deel uit kunnen maken van de film.

De Wederpartij dient er zorg voor te dragen dat alle derden die gefilmd (kunnen) worden voorafgaande schriftelijke toestemming hiervoor verlenen.

Indien derden naderhand aan Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) verzoeken om hun van het beeldmateriaal te verwijderen komt dit voor rekening en verantwoordelijkheid van de Wederpartij.

WIJZIGING OVEREENKOMST

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) de Wederpartij hierover van te voren inlichten.

Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) proberen te trachten, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave doen.

Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. 

UITVOERING OVEREENKOMST

Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group).

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) kenbaar behoorde te zijn.

PRIJZEN EN TARIEVEN

De prijzen en tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

De prijzen en tarieven zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Van alle bijkomende kosten zal Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend. 

WIJZIGING HONORARIUM, PRIJZEN, TARIEVEN

Indien Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, prijs of tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) het voornemen heeft het Honorarium, prijs of tarief te wijzigen stelt, zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van het Honorarium, prijs of tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

 • de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de Wederpartij rustende verplichting ingevolge de wet;
 • de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 • Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
 • bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, prijs of tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, prijs of tarief in kennis stellen. Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

LEVERING

Levering vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.

De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn. 

LEVERINGSTERMIJNEN

De levering zal plaatsvinden binnen een door de Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) opgegeven termijn.

Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) heeft verstrekt.

Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Wederpartij Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen. 

UITVOERINGSTERMIJNEN

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door de Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) opgegeven termijn. 

RISICO-OVERGANG

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het ter beschikken stellen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group).

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.

BETALING

Betaling vindt plaats door middel van storting of overmaking op een door Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) aangewezen bank- of girorekening. Overmaking vindt plaats middels een factuur.

Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.

Betaling achteraf dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, op een door Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeenkomen.

Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. Indien de wettelijke rente hoger is, geldt de wettelijke rente.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) onmiddellijk opeisbaar.

Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) kan de volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet tevens aan de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen te laten strekken. Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) heeft het recht de betalingen in de eerste plaats te laten strekken in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tot slot in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 

INCASSOKOSTEN

Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

Indien Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij. 

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle door Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

OPSCHORTING

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) kan worden gevergd.

Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

ONTBINDING

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) kan worden gevergd;
 • de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
 • de Wederpartij komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Indien Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, heeft Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) het recht schadevergoeding te vorderen voor de schade die indirect of direct daardoor is ontstaan.

OVERMACHT

Een tekortkoming kan niet aan Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) geen invloed kan uitoefenen en waardoor Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.

Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

ONDERZOEK EN RECLAME

De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 10 dagen na aflevering, te onderzoeken.

De Wederpartij is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 10 dagen na uitvoering, te onderzoeken.

Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde en de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 10 dagen na levering van het Product schriftelijk aan Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 10 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) gemeld te worden.

Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 10 dagen na ontdekking ervan aan Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product en/of Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de Wederpartij terugzenden van het gebrekkige Product zal Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) aan de Wederpartij vergoeden. Andere kosten dan verzendkosten zullen door Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden nimmer vergoed wanneer de Wederpartij Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) niet schriftelijk om toezending is gevraagd.

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.

Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

AANSPRAKELIJKHEID

Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group).

Indien de Wederpartij zelf, zonder overleg met en/of zonder voorafgaande toestemming van Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) ruw beeldmateriaal bewerkt, versnijd of aanpassing verricht, is Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) nimmer aansprakelijk voor deze beelden.

Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) is niet aansprakelijk voor de inhoud van het beeldmateriaal, tenzij er sprake is van directe schade die ontstaan is door grove schuld of opzet van Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group).

Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

Indien Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar aan Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) uitkeert of tot maximaal eenmaal  het bedrag dat in de factuur staat vermeld.

Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) ingeschakelde derden.

VRIJWARING

De Wederpartij vrijwaart Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) en de Wederpartij aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

Indien Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

VERJARINGSTERMIJN

Voor alle vorderingen en verweren jegens Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) en de door Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Alle door Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) geproduceerde beeldmateriaal, teksten, muziek, voice-over teksten, draaiboeken, scripts concepten en/of ideeën voorstellen vallen onder de Auteurswet en/of andere intellectuele wet- en regelgeving en worden op grond van deze wetgeving (auteursrechtelijk) beschermd.

Al hetgeen wat door Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) wordt geproduceerd blijft eigendom van Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) en mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) geheel of gedeeltelijk worden vereenvoudigd, openbaar worden gemaakt of over genomen worden, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.

Indien de Wederpartij een inbreuk maakt op één van e bovenstaande rechten verbeurt de Wederpartij ten gunste van Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) een directe, zonder ingebrekestelling, opeisbare boete van € 500 per overtreding en tevens € 250 voor iedere dag dat de overtreding, na mededeling van de ontdekking daarvan door Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group), voortduurt, onverminderd het recht op schadevergoeding.

Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

GEHEIMHOUDING

Zowel Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) als de Wederpartij zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

PRIVACY

De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) verstrekt, zal Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Het is Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

De Wederpartij gaat akkoord dat Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benaderd. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) behoudt zich het recht de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

TOEPASSELIJKE RECHT EN GESCHILLEN

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Geschillen tussen Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group) en de Wederpartij zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

VINDPLAATS

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met Super Random (onderdeel van Rice & Soya Group).